ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ


ਸਹੀ ਉਮਰ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਸਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਹੀ ਉਮਰ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਸਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 20-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 20-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਯੋਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਯੋਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਸਿਖਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਸਿਖਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 19 ਜੂਨ 2024 07:14 PM (IST)

ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ: ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ‘ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ…

  ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਨੇਹਾ ਉੱਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ

  ਸਨੇਹਾ ਉਲਾਲ ‘ਲੱਕੀ ਨੋ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਲਵ’ ‘ਚ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੇਡੀ ਲਵ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਨੇਹਾ ਉੱਲਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

  ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ