ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ


ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਡ ਨਾ ਦਿਓ: ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਖੁਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਡ ਨਾ ਦਿਓ: ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਖੁਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀਟਿਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ : ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀਟਿਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ : ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 02 ਜੂਨ 2024 05:20 PM (IST)

ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਬਹੀ ਖਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,…

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ