ਗੋਰੇਨ ਬ੍ਰਿਜ: ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ


ਦੱਖਣ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ “ਗੁੰਗ ਹੋ” ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਦੱਖਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਏਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੇਡ ਸੂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਪੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਮੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਣੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਜੈਕ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 3-2 ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਡਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਪੇਡ ਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੈਂਦੇ ਹੋ।”Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *