ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾਓ


ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ: ਘਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।

ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ: ਘਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।

ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਲੇਬਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਚਾਕਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲੇਬਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਚਾਕਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 13 ਜੂਨ 2024 06:25 PM (IST)

ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

  ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ: ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ…

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ (ਸਾਵਣ 2024) ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ CBI ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਣੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ CBI ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਣੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਉਮੀਦਾਂ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਐਫਐਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਉਮੀਦਾਂ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਐਫਐਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਹੋ ਗਈ।

  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਹੋ ਗਈ।

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਸੀ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਾਮਾ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਸੀ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ