ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ


ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ।

ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 25 ਮਈ 2024 06:00 PM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ…

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  Dibrugarh Express Train Accident latest updates 3 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

  Dibrugarh Express Train Accident latest updates 3 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

  ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰਿਣੀਤੀ, ਮੰਨਾਰਾ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ, ਜੀਜਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

  ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰਿਣੀਤੀ, ਮੰਨਾਰਾ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ, ਜੀਜਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ