ਫਿਟਨੈਸ ਟਿਪਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ


ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਨਾਮ ਚਰਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ…

ਚਰਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚਰਬੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਰਬੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਚਰਬੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਚਰਬੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਮਾਰੀ X: ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ CJI ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ NEET ‘ਚ 720 ‘ਚੋਂ 705 ਨੰਬਰ ਲਏ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ CJI ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ NEET ‘ਚ 720 ‘ਚੋਂ 705 ਨੰਬਰ ਲਏ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਲਾਈਵ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਜਵਾਬ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਲਾਈਵ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਜਵਾਬ

  ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 4 ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਡਿਮਰੀ ਫਿਲਮ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ

  ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 4 ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਡਿਮਰੀ ਫਿਲਮ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5