ਮੁਫ਼ਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ


ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, UIDAI ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, UIDAI ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 14 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 14 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 06 ਜੂਨ 2024 06:00 PM (IST)

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਵਪਾਰਕ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਸੈਂਟਰਮ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਪਰਮਾਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਪਰਮਾਰਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਮਾਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼…

  TCS: IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TCS ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਡੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਸੈਂਟਰਮ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਸੈਂਟਰਮ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਿੰਗ’ ਦੇ ਵਿਲੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

  ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਿੰਗ’ ਦੇ ਵਿਲੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ | ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ! ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ.ਪੀ

  ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ | ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ! ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ.ਪੀ

  ਬਿਹਾਰ ਨਵਾਦਾ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

  ਬਿਹਾਰ ਨਵਾਦਾ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

  TCS: IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TCS ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਡੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

  TCS: IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TCS ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਡੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ