ਰਸੋਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਚਾਲ


ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।

ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।

ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 16 ਜੂਨ 2024 06:17 PM (IST)

ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ Source link

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

  ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀ ਡੌਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀ ਡੌਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ

  ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਤਣਾਅ: ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿਵਾਦ

  ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਤਣਾਅ: ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿਵਾਦ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ CJI ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ NEET ‘ਚ 720 ‘ਚੋਂ 705 ਨੰਬਰ ਲਏ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ CJI ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 12ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ NEET ‘ਚ 720 ‘ਚੋਂ 705 ਨੰਬਰ ਲਏ