ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ


ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ 33 ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਰੰਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ 33 ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਰੰਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ 108 ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ 10 ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ 108 ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ 10 ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਸ ਨਾਮ ਕੋਣਸਠ, ਪਿੰਗਲ, ਬਭਰੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰੌਦ੍ਰਾਂਤਕ, ਯਮ, ਸੌਰੀ, ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰ, ਮੰਡ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਸ ਨਾਮ ਕੋਣਸਠ, ਪਿੰਗਲ, ਬਭਰੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰੌਦ੍ਰਾਂਤਕ, ਯਮ, ਸੌਰੀ, ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰ, ਮੰਡ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 19 ਜੂਨ 2024 07:35 AM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ…

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਬਹੀ ਖਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ