ਸਾਵਣ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਸੂਚੀ


ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਲਹਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹਰ ਪੂਜਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਲਹਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹਰ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬੇਲਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਫਿਰ ਧੂਪ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਬੇਲਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਫਿਰ ਧੂਪ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10 ਜੁਲਾਈ 2024 12:26 AM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024:ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 05:26 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵਮੀ ਤਿਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ 10:07 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ…

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਡਾਸਨ, ਕੋਨਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੁਡਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਪੇਟੀਐੱਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਪੇਟੀਐੱਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਤੀ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਤੀ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰੂਪੌਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰੂਪੌਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ