ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਮੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹਰੇਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


ਅਸਥਮਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਥਮਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਮਾ: ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 80% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਮਾ: ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 80% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਦਮਾ: ਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (ਮਾਈਲਡ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ) ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਦਮਾ: ਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (ਮਾਈਲਡ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ) ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧਮ ਦਮਾ: ਇਸ ਪੜਾਅ (ਮੱਧਮ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ) ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60-80% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧਮ ਦਮਾ: ਇਸ ਪੜਾਅ (ਮੱਧਮ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ) ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60-80% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ: ਇਹ ਦਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ (ਗੰਭੀਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ)। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ: ਇਹ ਦਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ (ਗੰਭੀਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸਥਮਾ)। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 26 ਮਈ 2024 01:26 PM (IST)

ਸਿਹਤ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਸਿਹਤ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ…

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਬਹੀ ਖਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  IPO ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕੀ ਥ੍ਰੀ ਐਮ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? , ਪੈਸਾ ਲਾਈਵ | IPO ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕੀ ਥ੍ਰੀ ਐਮ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?

  IPO ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕੀ ਥ੍ਰੀ ਐਮ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? , ਪੈਸਾ ਲਾਈਵ | IPO ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕੀ ਥ੍ਰੀ ਐਮ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?

  ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ