ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਟੌਰਸ ਲਿਓ ਤੁਲਾ ਮਕਰ ਮੀਨ 03 ਤੋਂ 09 ਜੂਨ 2024 ਸਪਤਾਹਿਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀ


ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣੋ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ। ਪਿਆਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜਾਣੋ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ। ਪਿਆਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇਗਾ।

ਟੌਰਸ- ਟੌਰਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਟੌਰਸ- ਟੌਰਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਲੀਓ- ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੀਓ- ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ- ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਲਾ- ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਕਰ- ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਕਰ- ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ- ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਨ- ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 03 ਜੂਨ 2024 09:21 AM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਸਾਵਣ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ…

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਜੀਓ ਨੂੰ BSNL ਦੀਆਂ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ?

  ਜੀਓ ਨੂੰ BSNL ਦੀਆਂ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ?

  ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

  ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ